Avenida Victor Hugo Kunz, 2759 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS