Rua Baldomero Trapaga, 170 - C - Porto, Pelotas-RS