Rua Maria Moron Malzoni, 50 - SL 1 - Parque das Laranjeiras, Sorocaba-SP