Rua Mamud Rahd, 122 - CS 2 CS 1 - Tremembé, São Paulo-SP