Rua Geraldo Rufino Pinheiro, 277 - SL 2 - Progresso, Erechim-RS