Rua Coronel Tamarindo, 2520 - Bangu, Rio de Janeiro-RJ