Avenida Augusto de Lima, 1.526 - - Belo Horizonte, MG
Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 - - Belo Horizonte, MG
Av Cristiano Machado, 4000 lj 130 - - Belo Horizonte, MG
Rua Curitiba, 618 - - Belo Horizonte, MG
Rua Pe Pedro Pinto, 914 - - Belo Horizonte, MG